Warszawa, 17-19 czerwca

Opole, 24-25 czerwca

Berlin, czerwiec

3874
Default Name 39734

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazu
jące kierunki działań w przyszłości:

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkamihistorii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy takżedebatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponadto eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

 • Konferencja naukowa w Warszawie
  17-19 czerwca 2021
 • Konferencja w Opolu
  24-25 czerwca 2021
 • Debata w Berlinie
  październik 2021
 • Organizatorzy główni:
  Instytut Studiów Politycznych PAN,
  Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt
  Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Współorganizatorzy:
  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
  Fundacja im. Friedricha Eberta,
  Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki,
  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • Współorganizatorzy Wydarzenia w Opolu:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne

Forma konferencji: konferencja odbędzie się online.
Transmisja będzie dostępna na stronie konferencji oraz w mediach społecznościowych orgarnizatorów.

Międzynarodowa konferencja naukowa w Opolu

24-25 czerwca 2021 r.

Default Name 40544

Konferencja ma charakter hybrydowy – na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału online:

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa w Warszawie

17-19 czerwca 2021 r.


Default Name 39738

17 czerwca 2021 (czwartek)

Miejsce: Pałac Staszica

 • 16:00-16:20 Otwarcie konferencji
  Organizatorzy
  dr Arndt Freytag von Loringhoven (Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce)

 • 16:20-17:00 Relacje polsko-niemieckie w Europie
  Konrad Szymański (Minister do spraw Unii Europejskiej, Polska)
  Michael Roth (Minister Stanu do spraw Unii Europejskiej, Niemcy)

 • 17.00-19.00 Rozmowa ze Świadkami historii
  Markus Meckel (ostatni Minister Spraw Zagranicznych NRD, Przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej)
  prof. dr Gesine Schwan (HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform, w 1991 profesor nauk politycznych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie)
  prof. dr Jerzy Sułek (Przewodniczący Delegacji Polski w negocjacjach dwóch traktatów polsko-niemieckich)
  prof. dr Rita Süssmuth (była Przewodnicząca Bundestagu, Przewodnicząca Prezydium Deutsches-Polen Institut, Przewodnicząca Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki)
  Moderacja: Aleksandra Rybińska (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)
Default Name 39739

18 czerwca 2021 (piątek)

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego

 • 9:00-11:00 Sesja: Gospodarka
  Wykład wprowadzający: dr hab. Sebastian Płóciennik (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych): Czy może być tylko lepiej? Perspektywy współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami
  Tomasz Salomon (Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa): Miedzy podziwem a niezrozumieniem. Determinanty gospodarczego partnerstwa strategicznego między Polską a Niemcami
  dr Lars Gutheil (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)
  Matthias Dornfeldt (Wolny Uniwersytet, Berlin) / Urs Unkauf (Uniwersytet Humboldtów, Berlin): Projekty gazociągów Nord Stream I i II w dyskursie polityczno-medialnym dotyczącym stosunków polsko-niemieckich: okresy ciągłości i przerwy
  Komentarze: dr Justyna Schulz (Instytut Zachodni) / prof. dr Stefan Garsztecki (Uniwersytet Techniczny Chemnitz)
  Prowadzenie: dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)

 • 11:00-11:15 Przerwa

 • 11:15-13:15 Sesja: Współpraca transgraniczna
  Wykład wprowadzający: dr hab. Elżbieta Opiłowska (Uniwersytet Wrocławski): Od granicy pojednania do granicy jako zasobu. 30 lat polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej - próba bilansu
  prof. dr Joachim Otto Habeck (Uniwersytet Hamburg), prof. dr Agnieszka Halemba (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk): Bezpośrednie sąsiedztwo w regionie przygranicznym: oczekiwania i wyzwania
  Markus Mildenberger (Kancelaria Stanu Brandenburgii, Poczdam): Odpowiednie instrumenty? Uwarunkowania polityczne współpracy transgranicznej 30 lat po podpisaniu Traktatu
  dr Peter Ulrich (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung): Społeczny wymiar transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej
  Komentarze:  dr Anja Henning (Uniwersytet Europejski Viadrina) / dr Marcin Przybysz LL.M. (Instytut Studiów Polsko-Niemieckich w Szczecinie)
  Prowadzenie: prof. dr Klaus Ziemer (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 • 13:15-14:15 Przerwa obiadowa

 • 14:15-15:45 Debata: Komunikacja polsko-niemiecka - szansa i wyzwanie dla wzajemnych relacji
  Henryk Jarczyk
  (Bayerischer Rundfunk)
  prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
  Bastian Sendhardt (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)
  prof. dr hab. Jacek Szczepaniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Prowadzenie: dr Agnieszka Łada (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)
 • 15:45-16:00 Przerwa

 • 16:00-18:00 Sesja: Polityka bezpieczeństwa
  Wykład wprowadzający: prof. dr hab. Krzysztof Miszczak (Szkoła Główna Handlowa): Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa? Deklaracje a rzeczywistość
  prof. dr hab. Marek Cichocki (Collegium Civitas): Autonomia strategiczna UE – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej
  dr Jens Boysen (Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk): Społeczność bojowa bez ducha? Wojskowa współpraca bilateralna Sił Zbrojnych Niemiec i Wojska Polskiego na tle różnych światopoglądów i tradycyjnej polityki
  prof. dr hab. Aleksandra Gasztold (Uniwersytet Warszawski): Zapomniane sąsiedztwo. Polityka wschodnia Niemiec i Polski
  Komentarze: Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich)/ prof. dr hab. Joachim Krause (Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii)
  Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski (Instytut Zachodni)

Default Name 39740

19 czerwca 2021 (sobota)

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego

 • 9:00-11:00 Sesja: Społeczne aktorzy relacji polsko-niemieckich
  Wykład wprowadzający: prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): „Dobre relacje wymagają wysiłku i dialogu”. Rola aktorów społecznych w powstawaniu przyjaznych relacji
  dr Urszula Pkala (Fundacja „Krzyżowa” dla porozumienia Europejskiego): Wkład Kościoła katolickiego w rozwój relacji polsko-niemieckich po 1991 roku
  Jessica Kalus (Berlin): Rytuał pojednania? „Nagroda Polsko-Niemiecka“ i jej symboliczny wymiar
  dr Hans-Werner Retterath (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europas): Polsko-niemieckie partnerstwa miast jako niedoceniany sposób na upowszechnienie stosunków dwustronnych
  Komentarze: dr Weronika Priesmeyer-Tkocz (Europäische Akademie Berlin) / Ernst Hillebrand (Przedstawicielstwo Fundacji Friedricha Eberta w Polsce)
  Prowadzenie: prof. dr Dieter Bingen (politolog, Kolonia)

 • 11:00-11:30 Przerwa

 • 11:30-13:30 Sesja: Polityka historyczna i kultury pamięci
  Wykład wprowadzający: prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN): Czy możliwe jest pojednanie pamięci historycznych
  dr hab. Pierre-Frédéric Weber (Uniwersytet w Szczecinie): Emocjonalna historia, historia emocji w relacjach polsko-niemieckich
  dr Łukasz Jasiński (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie): Przełom roku 1989 i Okrągłe Stoły w niemieckim i polskim dyskursie publicznym
  dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (Europejska Sieć Pamięć i Solidarność): Podręcznik polsko-niemiecki – etap czy ukoronowanie pojednania?
  Gregor Christiansmeyer (Uniwersytet w Getyndze): Pamięć, porozumienie i pojednanie transnarodowo? Praca Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) nad kulturą pamięci
  Komentarze: Hanna Radziejowska (Oddział Instytutu Pileckiego w Berlinie)/ prof. dr hab. Katrin Steffen (University of Sussex)
  Prowadzenie: prof. dr hab. Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)

 • 13:30-14:00 Podsumowanie
Default Name 39742

Komitet naukowy

prof. dr hab. Peter Oliver Loew (DPI)
prof. dr hab. Piotr Madajczyk (ISP PAN)
dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)
dr Magdalena Lemańczyk (ISP PAN)
dr Agnieszka Łada (DPI)
dr Paweł Popieliński (ISP PAN)

Default Name 39743

Komitet organizacyjny

dr Piotr Andrzejewski (ISP PAN)
dr Adrian Chojan (Uczelnia Łazarskiego)
dr Ewelina Florczak (Uczelnia Łazarskiego)